El lideratge de l'ètica i la transparència és una qüestió de prioritats.

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.

Els nostres valors i principis

La integritat personal i professional comença en nosaltres.

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A. (en endavant, denominada indistintament com “PATRONAT” o “l'Organització”), dins del marc d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, posa a disposció el Canal de denuncies, el qual es troba enmarcat dins el Sistema Intern d’Informació, regit per la Política del Sistema Intern d'Informació (en endavant també, “la Política”) que estableix els següents principis i directrius generals del sistema intern d’informació, i pel Reglament del Canal de denuncies. 

Podeu descarregar el Codi Ètic d'PATRONAT mitjançant aquest enllaç:

Canal de denuncies

El Canal de denuncies permet comunicar informació sobre irregularitats a tots els membres de l'Organització, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest últim cas, es donin les condicions i els requisits previstos a la mateixa. 

A través del Canal de denuncies es poden fer comunicacions d’informació del següent tipus, essent l’abast objectiu el següent: 

i)    qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d’aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat PATRONAT. 
ii)    accions o omissions que, dins del marc personal i material d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea  o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer). 

Les comunicacions d’informació han de ser fetes de bona fe, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. El Canal de denuncies no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.

Garantim en tot moment els drets de la persona comunicant i de la persona afectada. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la protecció enfront de represàlies produïdes a nivell intern dins l’entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el dret a l’honor i a la presumpció d’innocència, així com el dret de defensa.  

En el Reglament del Canal de denuncies es concreta el procediment, així com, les diferents fases de les investigacions que es portin a terme arran de les denúncies rebudes per mitjà del mateix.

Podeu descarregar la Política del Sistema Intern d'Informació  en aquest enllaç: