Preguntes mes frequents

Per què hauria d'enviar un missatge?

Una cultura empresarial real i veritable requereix que es compleixin les normes socials i legals.

A través d'aquest Canal de denuncies, podrà informar de qualsevol conducta indeguda o contraria al Codi ètic, de la normativa interna, infraccions greus o molts greus de la legislació  així com ílicits penals.

L'ús del Canal garanteix la sostenibilitat de l'organització i la continuïtat futura dels treballadors que hi pertanyen. Estadísticament el Canal de denunciesés el mitjà més eficaç de prevenció de delictes de les empreses

Quin tipus d'informació he de registrar?

i) Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d’aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat PATRONAT. Podeu descarregar el Codi ètic en el següent link (mantenir el link al Codigo ético)

ii) Accions o omissions que, dins del marc personal i material d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

Com és el procés d'alta d'una comunicació?

Accés al formulari d'alta de la comunicació

Per accedir a l'formulari d'alta d'una nova comunicació, podrà fer-ho mitjançant l'enllaç Alta Comunicació situat al menú principal de la part superior de la pantalla. Accedirà a una nova pantalla, en la qual haurà de seleccionar Accés Anònim sense Registre d'Usuari o Accés amb Registre d'Usuari.

Si desitja ser un usuari registrat en el sistema, podrà realitzar-ho mitjançant un procés senzill. Entreu mitjançant l'enllaç iniciar Sessió i en el formulari que li apareixerà, accedeixi a l'enllaç No està registrat? de la part inferior de l'formulari. En el formulari de registre que se li mostrarà, introdueixi un correu electrònic vàlid de la seva propietat. A l'enviar el formulari, li arribarà un correu electrònic de verificació amb un vincle per validar el correu facilitat. Per a les comunicacions interposades com a usuari registrat, rebrà qualsevol notificació relativa a la seva comunicació a l'email registrat.

Contingut de la comunicació

Les comunicacions rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes han de complir com a mínim els següents requisits:

   Descripció dels fets: exposició clara i detallada dels fets.

   Abast dels fets: lloc i moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet així com la quantificació monetària estimada de el dany.

   Implicats en els fets: identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement de la mateixa.

Notificació de la comunicació

En el cas de ser un usuari registrat i un cop hagi enviat el formulari, rebrà un correu electrònic en el compte especificada en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la comunicació i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com realitzar el seu seguiment.

En cas de ser usuari no registrat, un cop hagi enviat el formulari, se li mostrarà en pantalla un codi de seguiment que haurà d’apuntar i mantenir en lloc segur, ja que serà l'única via per poder accedir al canal i consultar l'estat de seguiment de la seva denúncia.

Seguiment de la comunicació

En el cas de ser un usuari registrat, el denunciant rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva comunicació, amb un vincle que, de nou, el portarà a l'formulari web de canal per poder consultar els detalls de l'canvi d'estat.

Si és un usuari anònim no registrat, haurà d'accedir a sistema iniciant sessió mitjançant el codi d'accés facilitat, per veure o realitzar qualsevol seguiment.

Confidencialitat de la comunicació

Els usuaris del canal poden interposar denúncies sense registre d'usuari, totalment anònimes, o bé denúncies confidencials amb registre d'usuari, usant un correu electrònic vàlid. Aquest correu electrònic en cap cas serà revelat ni conegut pel gestor del canal. Servirà exclusivament com a mitjà de comunicació directa entre el gestor i el denunciant. L'usuari registrat rebrà a la safata d'entrada notificacions a temps real tant a l'alta de la denúncia, com amb qualsevol canvi d'estat que es produeixi a la denúncia.

Què passa si, posteriorment, es comprova que la seva comunicació no constitueix un delicte o infracció?

A l'hora de realitzar la seva notificació, l'important és que vostè crea o tingui motius per creure que el contingut de la mateixa és verídic i rellevant i que no tingués intenció de difamar, actuant sempre des de la bona fe. Si transcorregut el període estipulat per a la investigació de la comunicació, es conclou que no s'ha produït cap irregularitat o infracció o que el fet descrit no era el que inicialment es considerava, no hi haurà cap conseqüència sobre la comunicació efectuada.

Finalitat de les dades

Les dades introduïdes al Canal Ètic, en cap cas seran utilitzades per a fins diferents que la investigació dels fets denunciats.