El lideratge de l'ètica i la transparència és una qüestió de prioritats.

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.

Els nostres valors i principis

La integridad personal y profesional comienza en cada uno de nosotros.

El PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A. (d'ara en endavant PATRONAT) està plenament compromès amb els més alts estàndards ètics, així com, amb el compliment de la legislació que resulta aplicable per la seva activitat, ja sigui en les relacions amb els membres de l’organització (òrgan d’administració o govern, directius, treballadors i col·laboradors del PATRONAT), independentment de la seva categoria professional i de la naturalesa jurídica de la relació, o amb els grups d'interès, en totes les activitats que desenvolupa.

El PATRONAT disposa d'un codi ètic que resulta d'aplicació a tots els membres de l’organització. El codi ètic representa un dels elements principals del sistema de gestió de Compliance penal de PATRONAT. Garanteix l'aplicació col·lectiva dels compromisos adquirits, l'efectiu compliment de la legalitat aplicable en l’exercici de les activitats socials, els drets humans i laborals, i la integració de tot el col·lectiu de persones en la cultura corporativa. Tots els membres de l’organització han de complir amb els principis i valors establerts en el codi ètic en l’exercici de les seves activitats professionals pel PATRONAT.

Podeu descarregar el Codi Ètic d'PATRONAT mitjançant aquest enllaç: DESCARREGAR

En aquest marc, la prevenció de delictes de caràcter corporatiu és una prioritat pel PATRONAT. Dins de les eines d’un sistema de gestió de Compliance penal, el canal ètic és estadísticament la més efectiva en la prevenció del frau, la corrupció i qualsevol altra irregularitat i incompliment, sempre i quan sigui utilitzada de bona fe pel denunciant.

Canal ètic

El codi ètic del PATRONAT defineix els canals d'informació que disposen els membres de l’organització, clients i proveïdors, en relació al model de prevenció de delictes i el seu sistema de gestió. Dins del marc dels canals de comunicació s’estructura aquest canal ètic (en endavant també, “el Canal”), com a plataforma per formular denúncies per incompliments o riscos reals d’incompliment del codi ètic, de la legislació, normativa i control interns relacionats amb al sistema de gestió de Compliance penal del PATRONAT, així com, per denunciar la comissió d’il·lícits o delictes de caràcter corporatiu, és a dir, aquells que poden generar responsabilitat penal al PATRONAT per via de l’article 31 bis del Codi Penal. També servirà pe denunciar assetjament psicològic i sexual als efectes del que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

El codi ètic del PATRONAT garanteix la no represàlia davant qualsevol denúncia realitzada de bona fe.

En el Reglament del canal ètic es concreta el procediment, així com, les diferents fases de les investigacions que es portin a terme arran de les denúncies rebudes per mitjà del mateix.

En la política d'ús del canal ètic es concreta la gestió de les consultes / comunicacions d'incompliment. Aquí podeu consultar el document íntegre de la política d'ús del canal ètic