Condicions d'Ús

  1. Dades identificatives

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del Canal Ètic canaldenunciesptcbg.innovagrc.com són:

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A., amb CIF: A17031246, d'ara endavant, PATRONAT.

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació expressa per part de l'usuari de les presents Condicions Generals d'ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

PATRONAT declina tota responsabilitat pel que fa a la informació exterior a la present web i que no sigui gestionada directament per l'administrador web.

  1. Condicions Generals d'ús

PATRONAT ha habilitat aquest Canal Ètic universal per permetre a qualsevol persona que hagi tingut coneixement de possibles infraccions del Codi Ètic i de Conducta, que puguin produir-se per part d'empleats, directius i col·laboradors de la companyia, posar tal circumstància en coneixement de l’òrgan de Compliance penal. Per garantir majors nivells d'independència i confidencialitat, el Canal Ètic està gestionat per l'empresa FAD Legal Boutique, S.L.P (en endavant, FORTUNY LEGAL), empresa externa a PATRONAT.

En el disseny i aplicació d'aquest Canal Ètic, es respecta plenament el marc legal vigent i els drets fonamentals de les persones afectades.

FORTUNY LEGAL actua com a encarregat del Tractament de Dades de PATRONAT, incloent en les condicions generals de prestació del servei la clàusula corresponent de l'Article 28 del RGPD.

PATRONAT, com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal, en virtut de l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 té registrat els fitxers corresponents al 'Canal Ètic de Comunicacions' de la seva propietat.

FORTUNY LEGAL no es responsabilitza del transcurs de les investigacions internes, ni de les accions preses per l’òrgan de Compliance penal de PATRONAT. En aquest sentit, actua com un mer canal de comunicació, dissociant la identificació del denunciant, recopilant la documentació del denunciant i documentant la informació proporcionada per aquest, perquè s'estableixin com més aviat les mesures per garantir la seguretat i validesa de les evidències i s'iniciïn les investigacions internes pertinents.

FORTUNY LEGAL canalitzarà sempre les comunicacions rebudes a través d'aquest sistema, garantint la confidencialitat dels denunciants, tant en els processos que desenvolupi la mateixa, com aquells que realitzi PATRONAT donant seguiment als mateixos.

El Canal permet denunciar tant persones, com empreses o organismes.

Es poden facilitar les dades identificatives i de contacte o, si es prefereix, també pot fer-se la comunicació de forma anònima.

Igualment, es pot interposar una comunicació mitjançant el registre previ de l'usuari, usant per a això un compte de correu vàlida, o bé sense necessitat de registrar-se al canal.

Aquells usuaris registrats podran accedir a l'apartat "Els meus comunicacions", en el qual visualitzaran els detalls de cadascuna de les comunicacions interposades al canal. Igualment, rebran al seu compte de correu notificacions a temps real sobre qualsevol canvi d'estat en les seves comunicacions.

D'altra banda, aquells usuaris no registrats podran visualitzar l'estat de la seva comunicació, mitjançant un codi de seguiment que se li facilitarà a l'finalitzar el registre de la comunicació. Aquests usuaris no rebran cap notificació sobre canvis d'estat, havent d'accedir a la plataforma per consultar-los.

Es recolliran i tramitaran tots els missatges que anunciïn incompliments de les normes reglamentàries o d'organització interna de PATRONAT.

El procés de registre de la comunicació és el següent:

Tramitació de la comunicació

La tramitació es realitzarà des d'una pàgina web publicada amb l'única finalitat de servidor de Canal de Comunicacions per PATRONAT, omplint un formulari web.

Les comunicacions seran rebudes pels gestors externs del Canal, és a dir, FORTUNY LEGAL.

Contingut de la comunicació

Les comunicacions rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes han de complir com a mínim els següents requisits:

     Descripció dels fets: exposició clara i detallada dels fets.

     Abast dels fets: lloc i moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet així com la quantificació monetària estimada del dany.

     Implicats en els fets: identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement.

     Dades de l'denunciant (en cas de comunicació CONFIDENCIAL): Nom i dades de contacte de l'denunciant i la seva vinculació amb PATRONAT per facilitar l'anàlisi i seguiment de la comunicació així com, si es considera necessari, documents, arxius o altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la comunicació. Aquestes dades no són obligatoris. Són totalment voluntaris i no són necessaris per donar curs a la comunicació. Aquest apartat només es mostrarà en cas d'haver seleccionat la manera de comunicació "CONFIDENCIAL".

Notificació de la comunicació

En cas de ser usuari registrat, un cop hagi enviat el formulari, rebrà un correu electrònic en el compte especificada en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la comunicació i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com fer el seguiment.

En cas de ser usuari no registrat, un cop hagi enviat el formulari, us el mostrarà en pantalla un codi de seguiment que haurà de apuntar i mantenir en lloc segur, ja que serà l'única via per poder accedir a l'aplicació de l'canal i consultar l'estat de seguiment de la seva comunicació.

Seguiment de la comunicació

Per a usuaris registrats, es rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva comunicació, amb un vincle que, de nou, el portarà a l'formulari web de Canal per poder consultar els detalls de l'canvi d'estat. Així mateix, a l'denunciant se li podrà requerir informació personal per a la gestió interna de la comunicació.

El denunciant tindrà voluntàriament l'opció de facilitar aquesta informació a través d'un formulari web.

Els usuaris no registrats poden accedir en qualsevol moment a l'canal i consultar l'estat de la seva comunicació, introduint per a això el codi de seguiment que se li va assignar en el registre de la comunicació.

  1. Deure d'informació en el tractament de les dades del denunciant

Responsable del tractament i finalitats

Sense perjudici que de manera excepcional es puguin acceptar comunicacions anònimes i exclusivament en casos determinats, de conformitat amb la legislació en protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades transmeses seran tractades única i exclusivament amb la finalitat de possibilitar la gestió del Canal Ètic sent obligatòria la seva implementació per a les empreses, de conformitat amb el que estableix l'article 31 bis del Codi Penal, a fi de donar compliment als seus Models de Prevenció i Detecció de Delictes.

El Responsable del Tractament de les Dades Personals és PATRONAT.

En tot cas, s'ha encarregat a FORTUNY LEGAL la gestió del Canal Ètic, qui salvaguardarà la confidencialitat i seguretat de tota la informació i documentació fos presentada. D'aquesta manera, vostè podrà tenir total confiança en que, tot el que posi en coneixement, serà gestionat i mantingut amb total sigil professional, sense que es pugui veure temorós a qualsevol tipus de represàlia o un altre tipus d'actuació contra la seva persona.

Abús del sistema i comunicació falsa

L'abús del sistema podrà donar lloc a una acció contra l'autor de l'abús. L'informem que l'acusació i comunicacions falses són constitutives de delicte de conformitat amb l'article 456 del Codi Penal.

No represàlies

Els usuaris del sistema no patiran cap tipus de represàlia per part de PATRONAT per l'ús del Canal Ètic i no s'enfrontaran a cap sanció si utilitza el mateix de bona fe.

Drets en protecció de dades de caràcter personal

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat i oblit s’ exerciran pels interessats davant l'Encarregat de Tractament del Canal Ètic, dirigint-se per escrit, acompanyant de fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, a FORTUNY LEGAL, Avinguda Francesc Macià 38, 12‐5, 08208, Sabadell (Barcelona) o bé, enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: canaldenuncia@fortunylegal.com, indicant en la línia 'Assumpte' el dret que desitja exercitar.

En tot cas, els drets de cancel·lació, oposició i oblit estaran limitats, en la mesura que, s'estigui en procés de recerca o, si escau, exercici d'accions, judicials o extrajudicials, els fets denunciats, i ha de conservar la identitat del denunciant.

Davant qualsevol dubte o controvèrsia en la interpretació d’aquest document de Condiciones Generals d’ús pel que fa al funcionament del canal de denuncies, prevaldrà el contingut del reglament del canal ètic i de consultes de PATRONAT, que pot descarregar en la pàgina d’inici.

Confidencialitat del denunciant

Els usuaris del canal poden interposar denúncies sense registre d'usuari, totalment anònimes, o bé denúncies confidencials amb registre d'usuari, usant un correu electrònic vàlid. Aquest correu electrònic en cap cas serà revelat ni conegut pel gestor del canal. Servirà exclusivament com a mitjà de comunicació directa entre el gestor i el denunciant. L'usuari registrat rebrà a la safata d'entrada notificacions a temps real tant a l'alta de la denúncia, com amb qualsevol canvi d'estat que es produeixi a la denúncia. (*) He llegit i comprès les condicions generals d'ús i la meva responsabilitat pel que fa a la confidencialitat de la informació. Marcant la casella, accepto les condicions d'ús del Canal Ètic.


(*) Camps Obligatoris